Pomoc

Obsługa baz danych-polecenie mysqldump

Polecenie MYSQLDUMP służy do wykonywania zrzutu (tzw. dump) baz danych. Składnia samej komendy, którą można wykorzystać przy połączeniu poprzez protokół SSH, jest następująca:

mysqldump -h host -phasło -u nazwa [OPCJE]... baza

-u nazwa użytkownika do bazy danych,
-p określamy hasło do bazy danych należy pamiętać, iż po tej opcji nie należy robić spacji, czyli przykład opcji z hasłem to -phaslo,
-h określamy hosta bazy danych, czyli nazwę serwera baz danych.

Możliwości:

-f ignoruje błędy sql,
--default-character-set= ustawia kodowanie,
--compact wyświetla informacją na temat tego, co aktualnie polecenie wykonuje, taka informacja jest bardziej kompaktowa,
-l blokuje tabele przed wykonaniem ich zrzutu/dump-a,
-N nie ustawia set names w zrzucie bazy danych,
--ignore-table=table_name ignoruje tabelę o danej nazwie przy wykonywaniu zrzutu,
--single-transaction wydaje instrukcję SQL BEGIN przed wykonaniem dumpa bazy danych. Jest to użyteczne tylko w tabelach transakcji, takich jak InnoDB i BDB, ponieważ następuje zrzucenie spójnego stanu bazy danych w czasie, gdy zostało wydane bez BEGIN, blokując wszelkie aplikacje.

Argumenty:

baza - nazwa bazy danych, zazwyczaj jest ona taka sama jak nazwa użytkownika

Przykład:

mysqldump -h mariadb1.iq.pl -u przyklad_sql -phaslo321 przyklad_sql > baza_sql
Wykonany zostanie dump bazy danych przyklad_sql oraz zapisanie go jako baza.sql. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Zadaj je nam!

Obowiązek informacyjny

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.iq.pl, zwanego dalej Serwisem.